Kryteria oceny rozprawki maturą
4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. 🔹Mój kurs online: 🔹Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .Matura 2019 język polski.. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii oparto na koncepcji tzw. poziomów.. Powołanie się na znane autorytety.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieUzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, sprawdzane umiejętności, rodzaje zadań oraz skale ocenianiaKryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowa-nie stanowi-ska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu..

Piszę świetne rozprawki.

Każda część jest obowiązkowa - przystępują do niej wszyscy maturzyści.. związanych z tym, jak tworzyć prace) kryteria oceny rozprawki; błąd rzeczowy a błąd kardynalny; materiały z CKE oraz IBE, w których zawarto przykładowe .Ocena formy wypowiedzi polega na sprawdzeniu, czy właściwe elementy zostały umieszczone w odpowiednich miejscach, czy zastosowany został podział na akapity / paragrafy, oraz czy wypowiedź zachowuje spójność - tekst stanowią płynne przejścia między jednym tematem a drugim a nie zlepek przypadkowych, niezwiązanych ze sobą zdań.Matura 2018: Język polski.. CZĘŚĆ PIERWSZA (1.1.-1.3.). Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Próbna Matura z PRM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Niezależnie od stopnia realizacji poszczególnych podkryteriów zdający: - otrzymuje 0 punktów w pozostałych kategoriach, jeżeli przyznano 0 punktów w kategorii sformuło-wanie stanowiska,Kryteria oceny wypracowania maturalnego z języka polskiego.. CKE opublikowała klucz odpowiedzi.. Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym trwa 120 minut i obejmuje: • rozumienie ze słuchu (ok. 20 min), • rozumienie tekstów pisanych, czyli tzw. czytanie ze zrozumieniem, • znajomość środków językowych,Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą" Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Styl tekstu Oceniając pracę pod względem stylu tekstu, bierze się pod uwagę jego stosowność, zachowanie zasady decorum..

Kryteria oceny zeszłorocznej rozprawki znajdziesz poniżej (od strony 10.)

Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Matura poziom rozszerzony: Matematyka - matura poziom rozszerzony .Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Próbna Matura z OPONM i „azetą Wyborczą" Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Zamysł kompozycyjny Oceniając pracę pod względem zamysłu kompozycyjnego, bierze się pod uwagę: - funkcjonalność segmentacji - czy zostały wyodrębnione w tekście (językowo i graficznie) części pracy oraz akapity,oceny się nie wstawia za maturę ;00 Chyba, że próbną nauczyciele będą chcieli wstawiać ocenę do dziennika jako duży sprawdzian.. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia .. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) podlega ocenie według wspólnych, jednolitych dla danego tematu kryteriów, które ustalono centralnie.. - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniujoanna - matura pisemna, Matura poziom podstawowy, ..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.

W tym wypadku zdający powinien wskazać całościowy sens utworu, a także przedstawić trafne, pogłębione, powiązane z tekstem argumenty za właściwym jego odczytaniem.Hej!. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Zapraszam Cię na mojego Instagrama,Język polski, matura 2018 - poziom podstawowy - pytania, odpowiedzi, tematy, kryteria oceny Przedmiot: Język polski polecamy także: • opis matury z języka polskiego • testy maturalne z polskiego na poziomie podstawowym • język polski - zadania maturalne ze wskazówkamiPróbna Matura z OPERONEM i Wirtualną Polską Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Zamysł kom-pozycyjny Oceniając pracę pod względem zamysłu kompozycyjnego, bierze się pod uwagę: - funkcjonalność segmentacji - czy zostały wyodrębnione w tekście (językowo i graficznie) części pracy oraz akapity,Kryteria dla poszczególnych poziomów dla wypracowania maturalnego z historii.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. Lub tu - w Informatorze Maturalnym na stronie 140. infomrator maturalny..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.

W sumie za pisemną maturę z języka polskiego możesz otrzymać 70 punktów (20 za test z czytania ze zrozumieniem + 50 za wypracowanie maturalne).MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - STRUKTURA, FORMA I KRYTERIA OCENIANIA Matura z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.. Bo u nas to wstawiają wg WSO czyli od 40% na dopuszczający, bo tak normalnie to od 30% matura jest zdana.Wstęp 7 Wstęp Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 jest podzielony na dwie części.. - 4 pkt - styl stosowny - 2 pkt - styl częściowo stosowny - 0 pkt - styl .Kryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieOcena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.Oznacza to, że najważniejszymi kryteriami oceny interpretacji utworu poetyckiego jest - podobnie jak w rozprawce problemowej - formułowanie stanowiska i argumentowanie.. Piszę świetne rozprawki.. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.Język polski, matura 2015 - poziom podstawowy - pytania, odpowiedzi, tematy, kryteria oceny Przedmiot: Język polski polecamy także: • opis matury z języka polskiego • testy maturalne z polskiego na poziomie podstawowym • język polski - zadania maturalne ze wskazówkamiKryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na Maturze 2015 Ile jest czasu na poszczególne części egzaminu?. W ocenie wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się: w przypadku rozprawki: sformułowanie swojego stanowiska wobec .matura próbna: OKE Kraków: Matura próbna język polski 2001: Wrzesień 2001: matura próbna: CKE: Matura próbna język polski 2001: Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter; 0 komentarzy ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt