Rozprawka matura kryteria oceniania
Rozumienie wypowiedzi.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Kryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieMatura 2018: Język polski.. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu.Na maturze rozszerzonej oceniane są różne kryteria, do których należą: Zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów Spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktówKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia .. ALBO.. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Twoje stanowisko musi rozwiązywać problem z polecenia (nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki).. W sumie za pisemną maturę z języka polskiego możesz otrzymać 70 punktów (20 za test z czytania ze zrozumieniem + 50 za wypracowanie maturalne).wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego..

Kalendarz przygotowań maturalnych - plan powtórek na każdy tydzień.

- formułuje wypowiedź zgodną z tematem tj. pisze rozprawkę, w której przedstawia wady i zalety .Matura 2019 język polski.. Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu nieliczne błędy językowe 3 pkt 2 pkt liczne błędy językowe 2 pkt 1 pkt bardzo liczne błędy językowe 1 pkt 0 pkt.KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Adekwatne stanowisko (6 punktów) Zgadzasz się, nie zgadzasz się, zachowujesz postawę ambiwalentną wobec istoty problemu.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Powołanie się na znane autorytety.. Ocena wypracowania .. w przypadku rozprawki .Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Egzamin maturalny - egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku.. Skorzystaj z gotowego planu lub stwórz własny.. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .Ocena pod względem kryterium treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe oraz poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego..

... a w kryteriach oceniania uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.

Częściowo udana próba rozwiązania problemu (3 punkty)KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2015 Zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Model zawiera przewidywane odpowiedzi.. Za zadanie przyznaje się maksymalnie 10 punk-.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. CKE opublikowała klucz odpowiedzi.. KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY - CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziPlansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Temat na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa Redakcja 04.05.2018Zasady oceniania prac - matura podstawowa 5 grudnia, 2018 Admin Krótkie formy wypowiedzi Poniżej zamieściliśmy najważniejsze zasady punktowania prac, tak abyście wiedzieli na czym najbardziej należy się skupić pisząc swój tekst użytkowy po angielsku.kryteria oceniania prac pisemnych w liceum Pisa­nie wypra­co­wań pro­ble­mo­wych czy inter­pre­ta­cji jest umie­jęt­no­ścią, z któ­rą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedy­nie dzię­ki pra­cy.Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą" - CZĘŚĆ I ..

Baza zadań maturalnych i sposoby ich rozwiązywania.Matura 2018: Polski ROZPRAWKA Konteksty, teza, zasady oceniania.

Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Egzamin maturalny z języka angielskiego - poziom rozszerzony Kryteria oceniania odpowiedzi Kryterium treści: 3 Temat 1.KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2018 Zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Model zawiera przewidywane odpowiedzi.. liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji.. tów.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych.. 2 pkt aspekty z 3 pkt i z 1 pkt w - mniej więcej - równych proporcjach.W zadaniu oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji określonych w polece- niu (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (2 punk- ty) oraz poprawność językowa (2 punkty).. Pierwotnie wprowadzenie egzaminu maturalnego planowane było na rok 2002, jednakże ówczesna minister edukacji narodowej i sportu, Krystyna .Rozprawka (esej) w języku angielskim na poziomie rozszerzonym - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.

Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie, b) podanie dwóch przykładów z dzieł literackich lub filmowych .3 pkt dość liczne błędy gramatyczne dość liczne błędy leksykalne błędy sporadycznie zakłócają komunikację.. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę).. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.KRYTERIUM OCENIANE PUNKTACJA Realizacja wypowiedzi (zgodność z poleceniem, stopień jego realizacji, jakość realizacji, poprawność rzeczowa i terminologiczna) 0- 16 punktów ( 0 punktów, gdy wypowiedź nie jest zgodna z poleceniem lub nie jest formalną i znaczeniową całością)KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Wszystko, co trzeba wiedzieć o maturze 2018.. Są to cztery podstawowe kryteria: zgodność z poleceniem, spójność i logika wypowiedzi, zakres oraz poprawność środków językowych.. Można uzyskać maksymalnie 13 punktów.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. Odpowiedzi ucznia moga przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu.Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieJakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt