Kryteria oceny rozprawki problemowej
- 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczowerozprawka — przepis od baby POLECENIE : Pieniądze szczęś­cia nie dają — jeżeli tem­at rozpraw­ki jest w try­bie zda­nia ozna­j­mu­jącego to łatwiej zgodz­ić się z tezą Jeżeli jed­nak masz pytanie w rozpraw­ce pytanie np.Kryteria oceniania wypracowań i testów wyboru .. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Powołanie się na znane autorytety.. Wyraźne sformułowanie tezy lub hipotezy.. Egzamin powinien być trafny-zadania powinny sprawdzać najważniejsze umiejętności wskazane w podstawie programowej i pozytywnie wpływać na nauczanie.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. Trafny dobór argumentów i zachowana gradacja.. 0-1 Tekst jest w pełni zgodny z tematem (ewentualne dygresje są uzasadnione).. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.Zwykle co najmniej dwa lub trzy argumenty, najczęściej wymagają tego polecenia: Rozważ problem w oparciu o analizę fragmentu tekstu (1) i odwołaj się do lektury, z której pochodzi fragment (2) oraz do innych tekstów kultury (3).. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego..

Realizacja tematu wypowiedzi- 0-2p.Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki.

Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi członami pracy.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowanie stanowiska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu.. Lub tu - w Informatorze Maturalnym na stronie 140. infomrator maturalny.. 🔹Mój kurs online: 🔹Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .Każda z form wypowiedzi zaproponowanych w arkuszu egzaminacyjnym musiała spełniać wymagania stawiane dłuższej wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym.. ZasadniczymiKRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.oceny różnią się ponad dopuszczalną normę, w roli arbitra występuje trzeci oceniający.. UWAGA: Wypełnienie warunku długości pracy 250 wyrazów nie jest równoznaczne z oceną 100%.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Ø rozprawka interpretacyjna- waga x 4.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Każde zdanie (każda myśl pracy) przybliża ucznia do pełnej realizacji tematu wypracowania,Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych..

Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.

interpretacja interpretacja porównawcza kryteria kryteria oceniania matura podatawowa matura rozszerzona oceny rozprawka wypracowanie wypracowanie problemowe ← Previous post.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. w klasach VII i VIII.. Tworzenie nowej skali oceny rozprawki Zespół ekspertów IBE w 2009 roku opraco-wał wzorowany na SAT projekt holistycznej skali oceny rozprawki, w którym wyszcze-gólniono pięć hierarchicznie ujętych pozio-mów oceny wypracowania.. Powołanie się na znane autorytety.. nietypowych sytuacjach problemowych Ocena końcowo roczna jest średnią ocen semestralnych i podsumowaniem całorocznej ucznia pracy.kryteria oceniania prac pisemnych w liceum..

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.

Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu - 6 pkt - stanowisko jest częściowo adekwatne do problemu podanego w poleceniu - 3 pkt - stanowisko jest nieadekwatne lub brak stanowiska - 0 pkt.Hej!. Ø wypowiedź argumentacyjna- waga x 5Schemat oceny rozprawki 26 września 2020 19:26 Materiały Sprawia uczniom sporo kłopotów - z opanowaniem słownictwa, charakterystycznym stylem, argumentacją.Kryteria oceny rozprawki Punktacja ( 23 pkt.). Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Styl Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: 1. styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosującCreated Date: 5/6/2008 9:46:12 PMKryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia .. ocena uczniów umożliwia ustalenie stopnia opanowania ich wiedzy oraz wykrywa ewentualne braki.. Kalisz, 30.10.2017.. Na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2017 przygotowała - Beata Galant..

Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.kryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.

Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI .. - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniuOcena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.Kryteria oceny zeszłorocznej rozprawki znajdziesz poniżej (od strony 10.). Ø szkic interpretacyjny- waga x 5.. W tym wypadku zdający powinien wskazać całościowy sens utworu, a także przedstawić trafne, pogłębione, powiązane z tekstem argumenty za właściwym jego odczytaniem.Egzamin powinien być uczciwy-nie może prowokować nadużyć.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, gdzie niemal codziennie dzielę się z obserwującymi masą maturalnej wiedzy z języka polskiego!3.Ocenie w danym roku szkolnym zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym podlegają umiejętności i wiadomości ucznia zaprezentowane poprzez następujące formy oceniania: Ø rozprawka problemowa -waga x 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt